Váš web v systému Klubweb.cz budeme provozovat za těchto obchodních pomínek:

 1. Poskytovatelem služeb Klubweb.cz je eSports.cz, s.r.o., Jeřabinová 30, Plzeň, 32600, IČ: 26340933 (dále jen “poskytovatel”)
 2. Odběratelem služeb je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s poskytovatelem smlouvu o provozu webu v systému Klubweb.cz (dále jen “odběratel”).
 3. Poskytovatel se zavazuje provozovat pro odběratele internetové stránky v systému Klubweb.cz v podobě, nabízené na webu www.klubweb.cz v den objednávky, případně lepší, nezmění-li nová verze podstatné vlastnosti webu.
 4. Poskytovatel vystaví za poskytnuté služby řádný daňový doklad (fakturu) dle platného ceníku služeb a odběratel se zavazuje za takto objednané služby zaplatit. Poskytovatel bude fakturovat služby na 12 kalendářních měsíců dopředu ode dne objednávky služeb. Do 30 dnů ode dne objednávky služeb může objednatel svou objednávku stornovat a poskytovatel se mu zavazuje vrátit všechny platby s výjimkou plateb zaplacených třetím stranám za registraci doménového jména na základě požadavků odběratele. Po uplynutí lhůty 30 dnů již není možné objednávku služeb stornovat, ani pokud by objednatel již neměl dále zájem objednaných a zaplacených služeb Klubweb.cz využívat.
 5. Odběratel se zavazuje zaplatit za poskytunté služby se splatností 14 dnů dle vystavené faktury. V případě prodlení s placením faktur je poskytovatel oprávněn znemožnit objednateli přístup do systému Klubweb.cz, v případě prodlení delším než 60 dnů pak jeho web ze systému Klubweb.cz odstranit.
 6. 30 dnů před uplynutím objednané doby vystaví poskytovatel objednateli zálohovou fakturu na prodloužení služeb o dalších 12 měsíců. Zaplacením faktury se smlouva o provozu webu v systému Klubweb.cz automaticky prodlužuje o 12 měsíců. Při nezaplacení faktury bude poskytovatel postupovat podle bodu 6 a smlouvu ukončí.
 7. Poskytovatel se zavazuje vynaložit nejvyšší možné úsilí, aby byl web objednatele dostupný po celou dobu objednaných služeb, nejméně pak 99% zaplaceného času. V případě nedostupnosti webu objednatele, zaviněným poskytovatelem, vrátí poskytovatel poměrnou část ceny za objednané služby za dobu nedostupnosti.
 8. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo umístit pro verzi Standard reklamní odkazy do horní lišty, umístěné na všech stránkách systému Klubweb.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto reklamní odkazy kdykoli změnit.
 9. Poskytovatel poskytne objednateli přístupové údaje a instrukce, jak využívat redakční systém webu v systému Klubweb.cz. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakýkoli objednatelem či třetí stranou vložený obsah na web, nenese také odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody objednateli či třetím osobám, způsobených jakýmkoli využíváním či nefunkčností webu v systému Klubweb.cz nebo způsobeným v jeho souvislosti. Poskytovatel výslovně uvádí, že za veškerý obsah vložený objednatelem či návštěvníky webu je zodpovědný objednatel a objednatel se zavazuje odstranit z webu takový obsah, o kterém by se mohl důvodně domnívat, že se jedná o obsah v rozporu s právním řádem ČR či dobrými mravy, případně že se jedná o obsah, jehož autorství si důvodně nárokuje třetí osoba. Pokud tak objednatel neučiní v přiměřené lhůtě, vyhrazuje si poskytovatel právo odstranit takovýto obsah ze systému sám.
 10. Umístí-li objednatel do systému obsah, o kterém by se poskytovatel mohl důvodně domnívat, že porušuje právní řád ČR či dobré mravy, případně že se jedná o obsah, jehož autorství si nárokuje třetí osoba, má poskytovatel právo dočasně znepřístupnit web objednatele do doby vyřešení případu, případně vážného či opakovaného porušení pak smlouvu o provozu webu v systému Klubweb.cz jednostranně ukončit. V případě takovéhoto jednostraného ukončení nevzniká objednateli nárok na vrácení peněz, ani pokud by toto proběhlo ve lhůtě 30 dnů od objednávky.
 11. Veškerá komunikace mezi poskytovatelem a objednatelem bude probíhat elektronickou poštou a obě strany výslovně uvádí, že je tato forma komunikace jedinou platnou. Objednatel zadá kontaktní emailovou adresu při vyplňování objednávky a v případě její změny je povinnen ve vlastním zájmu o této změně informovat poskytovatele.
 12. Tato pravidla vstupují v platnost 1.srpna 2011 a o každé jejich změně se poskytovatel zavazuje objednatele informovat prostřednictvím elektronické pošty.